ALGEMENE VOORWAARDEN

Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV.

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. In deze voorwaarden wordt onder “Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV” verstaan ieder van de besloten vennootschappen die behoren tot de groep van de besloten vennootschap “Bijlard B.V.”, gebruiker van deze voorwaarden en onder “afnemer” de wederpartij van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV. De aangeboden of te leveren zaken worden aangeduid met “producten”, tenzij anders aangegeven.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Bijlard BV en op alle met Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en dan slechts voor de desbetreffende transactie.

4. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
5. Mogelijke algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV anders is vermeld. Indien een aanbod een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na die termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren (waaronder: inkoopkosten, belastingen, premies, valutakoersen etc.) worden verhoogd, is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gerechtigd deze prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen.

3. Een overeenkomst tussen afnemer en Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV komt slechts tot stand indien Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV een opdracht van de afnemer schriftelijk aanvaardt of door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV feitelijk uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien afnemer in het buitenland is gevestigd en de producten buiten Nederland worden geëxporteerd, staat de afnemer er voor in dat hij in het desbetreffende land correct is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. De afnemer vrijwaart Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
6. Terbeschikkingstelling van catalogi, folders, e.d. houden geen aanbod in en verplichten Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet tot het aangaan van een

overeenkomst. De in een aanbod, voorraadlijsten, folders, catalogi e.d. van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV vermelde danwel opgenomen maten, gewichten, technische gegevens, afbeeldingen e.d. zijn zo zorgvuldig mogelijk aangegeven maar zijn slechts van algemeen informerende aard. Geringe afwijkingen van de producten ten opzichte daarvan leiden niet tot een tekortkoming van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV. Van een tekortkoming zal bovendien slechts sprake kunnen zijn indien afnemer aantoont dat de afwijking leidt tot een significante beperking van de gebruiksmogelijkheden door afnemer.

Artikel 3 Levering, kosten van levering en levertijd

1. Levering geschiedt ‘af magazijn’ van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV. 2. Bij grote en/of lastig te transporteren producten en/of spoedleveringen en/of andere specifieke omstandigheden kan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV van voormelde regeling omtrent de verzend- en orderkosten afwijken.

3. Het risico gaat op afnemer over zodra de producten het magazijn van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV verlaten. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV of elders naar afnemer is voor rekening van afnemer. Wanneer sprake is van een schade tijdens het transport dan is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV desgevraagd bereid om haar (mogelijke) vordering op de transporteur ter zake van de schade aan het product van afnemer over te dragen aan afnemer.
4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering, of ingeval van een andere niet (tijdige) nakoming door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, dient Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5. Indien producten na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden deze door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV opgeslagen, voor rekening en risico van afnemer. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
6. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde producten in deelleveringen te leveren.

Artikel 4 Advies-, onderhouds-, montage- en servicewerkzaamheden

1. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander naar de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV heeft steeds het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zijn verstrekt, heeft Technische

industrie en handelsonderneming Bijlard BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
4. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV bekend was.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren,opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Het bepaalde in art. 5 lid 3 is in dat geval van toepassing.
6. Indien door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV of door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of op een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Afnemer vrijwaart Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan afnemer toerekenbaar is.
8. Door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV vervaardigde schema’s, geadviseerde en/of toegepaste componenten en uitgevoerde werkzaamheden worden gedaan op basis van informatie door de afnemer geleverd of opgenomen op de locatie van de afnemer. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem of namens hem gemaakte schema’s, berekeningen en de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
9. Schema’s geven de functionaliteit weer van een mogelijke besturing binnen een hydraulische, pneumatische of elektrische installatie. Dit betekent niet, dat dit de enige oplossing is die geschikt is voor deze toepassing.
10. Bij componenten toegepast in een schema gaat Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV uit van normale omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, trillingen, medium) tenzij anders aangegeven.
11. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel, ontstaan bij toepassing van een schema door derden.
12. Op de door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden na uitvoering, tenzij anders aangegeven. Dit omvat de aansprakelijkheid voor aantoonbare onjuistheden in de engineering en realisatie van een project. Dit betekent niet dat Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aansprakelijk is voor eventuele tekortkomingen in de installatie van de opdrachtgever. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor de directe schade van aantoonbare gebreken die zijn ontstaan binnen de garantietermijn, uitsluitend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke te zijner beoordeling te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter beoordeling van Technische

industrie en handelsonderneming Bijlard BV in haar werkplaats of bij de opdrachtgever ter plaatse, met dien verstande dat de noodzakelijke medewerking wordt verleend.
13. Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten.

14. Afnemer is jegens Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV verplicht omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de medewerkers van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV tegen ieder gevaar voor persoon en/of zaak zijn beschermd, een en ander mede gebaseerd op de arbowet en arboregelgeving. Daarbij zal de afnemer tenminste dezelfde veiligheidsmaatregelen treffen als die hij ten aanzien van zijn eigen medewerkers treft.

15. Indien Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijke zaken ter beschikking heeft gesteld,is afnemer gehouden het aldus ter beschikking gestelde onmiddellijk na het verzoek daartoe van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder de eventuele kosten van vervanging voor zijn rekening.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de facturen dient, zonder opschorting of verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aangewezen bankrekening plaats te vinden. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is echter, in afwijking op het vorenstaande, altijd gerechtigd om betaling bij de aflevering te verlangen, waaronder mede begrepen de verzending onder rembours.

2. Ingeval van niet tijdige betaling is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gerechtigd over de vordering een rente van 1% per maand, of – naar keuze van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV – de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen. De afnemer is door het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Ingeval van niet tijdige betaling door afnemer kan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV bovendien aanspraak te maken op de vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals gehanteerd/geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100,00.

3. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV heeft het recht – alvorens (verder) na te komen – voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door afnemer te verlangen. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is gerechtigd bij deelleveringen het aldus geleverde afzonderlijk te factureren en is niet tot verdere leveringen verplicht, voordat de facturen voor de deelleveringen zijn voldaan.

Artikel 6 Verzoek tot annulering door de afnemer

1. Producten van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande

heeft geleid tot toestemming van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV om de desbetreffende producten terug te nemen. Voor die toestemming hanteert Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV onder meer de navolgende criteria: – de verpakking is niet aangebroken noch geopend; – de producten zijn niet gemonteerd geweest; – het gaat niet om elektrische producten, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.); – de afnemer draagt de kosten van vervoer en / of terugzending en garandeert de betaling daarvan; – het gaat niet om specials of maatproducten; – de levering heeft niet meer dan zes maanden voor terugname plaatsgevonden.
2. Crediteren van retourzendingen geschiedt indien en voor zover door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV toestemming is gegeven de producten te retourneren en correcte betaling heeft plaatsgehad. Het te crediteren bedrag c.q. percentage van het aanschafbedrag, wordt door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV bepaald.
3. Indien de afnemer de aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan wel indien de afnemer de met Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst op te zeggen, vindt annulering/opzegging niet eerder plaats dan nadat de opdracht de door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gemaakte kosten en het door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geleden verlies en/of gederfde winst, ten gevolge van deze annulering/ opzegging, volledig heeft voldaan.
4. Voor de berekening van de door de afnemer te betalen vergoeding voor de door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gemaakte kosten, het geleden verlies en/of de gederfde winst wordt, indien Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV instemt met de voornoemde annulering/opzegging, uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering de Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV heeft bereikt.
5. In alle gevallen van annulering/opzegging is de afnemer aan de Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV verschuldigd al hetgeen Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst, ondanks de annulering/opzegging, aan derden bij wie ter zake van die opdracht c.q. overeenkomst Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV inkopen heeft gedaan dan wel met wie overeenkomsten zijn afgesloten die tot betalingsverplichtingen voor de Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV leiden, (heeft) moet(en) betalen.

Artikel 7 Ontbinding

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gesloten overeenkomst voortvloeit en in geval van faillissement, surséance van betaling, het (al dan niet voorlopig) van toepassing verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer of stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, heeft Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV het recht (zonder ingebrekestelling) de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet schadeplichtig en dit laat de overige rechten van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV onverlet. In de hier

genoemde gevallen is elke vordering die Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV op de afnemer heeft direct opeisbaar.
2. Indien Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV op grond van het vorenstaande, of op grond van een (ander) verzuim van afnemer, de overeenkomst ontbindt is afnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV op volledige schadevergoeding indien de schade hoger is dan bedoelde vergoeding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geleverde en zich bij/onder de afnemer of onder zijn houder bevindende zaken blijven eigendom van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, tot het moment dat de afnemer alle vorderingen van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV betreffende de tegenprestaties voor de door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aan de afnemer krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte werkzaamheden, heeft betaald. Eveneens blijven alle door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geleverde zaken eigendom van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV indien en zolang de afnemer de vorderingen die Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV op de afnemer heeft wegens tekort schieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten) niet volledig heeft voldaan. Voor het geval er, om welke reden dan ook, geen beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is de afnemer verplicht, indien de zaken door hem aan derde zijn doorgeleverd, op een eerste daartoe strekkend verzoek van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, al zijn rechten welke de afnemer met betrekking tot de levering van deze zaken jegens die derde heeft of zal verkrijgen, over te dragen aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV.

2. Wanneer de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zal Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV het eigendom van de geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV tot meerdere zekerheid van andere aanspraken welke Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV heeft op de afnemer. De afnemer zal op eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. De verzekeringspolis wordt op eerste verzoek ter inzage gegeven.
6. Door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7. Voor het geval dat Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9 Garantie

1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gesteld garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geen garantie verstrekt.
2. De garantie is in ieder geval niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV heeft voldaan en de producten slechts heeft gebruikt overeenkomstig hun bestemming met inachtneming van evt. voorschriften/gebruiksaanwijzing, etc. Wanneer afnemer een product voor een niet gebruikelijke toepassing aanwendt of niet met inachtneming van voorschriften, etc, dan geschiedt dit voor risico van afnemer.

4. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is gerechtigd het herstel buiten het kader van deze garantie in rekening te brengen.
5. Op gebruikte zaken wordt door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geen garantie verstrekt.

Artikel 10 Klachten

1. Afnemer dient de geleverde producten bij de aflevering grondig te controleren. Afnemer dient mogelijke klachten binnen vijf dagen na de dag van de aflevering bij Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV kenbaar te maken onder een nauwkeurige opgave van de klachten. Nadien kenbaar gemaakte klachten behoeven door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet meer in behandeling te worden genomen tenzij afnemer aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken. In dat geval dient afnemer direct, maar uiterlijk binnen vijf dagen, na het ontdekken daarvan de klacht(en) bij Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV te melden.

2. Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt of – na telefonische melding –direct schriftelijk te worden bevestigd. Klachten die na het verstrijken van de garantietermijn door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zijn ontvangen behoeven door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet in behandeling te worden genomen.
3. Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn zal Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV (naar keuze van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV) voor herstel zorgdragen of een gelijk of vergelijkbaar product leveren.
4. Eventuele klachten geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV op te schorten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is beperkt tot de nakoming van het in artikel 10.3 bepaalde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV of Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
2. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV is in geen geval (ook wanneer Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zich niet zou kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11.1) aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving of gevolgschade en is in geen geval aansprakelijk voor hulppersonen. Bovendien is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de hoogte van het netto factuurbedrag van de producten terzake waarvan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV schadeplichtig zou zijn of tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV in een voorkomende geval vergoedt.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV tot stand gebrachte en verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schema’s, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit en blijven eigendom van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
2. Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkomstig van afnemer en tot hem te herleiden ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV niet gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Niet-overname personeel

1. De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende de periode tot twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na vooraf verkregen schriftelijke instemming van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, medewerkers van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV of van derden die Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV bij de uitvoering van deze overeenkomst heeft ingeschakeld en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken. 2. Bij handelen in strijd met artikel 14 lid 1 verbeurt afnemer aan Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete groot € 10.000,– per overtreding en van € 2.500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV om integrale schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan voormelde boetebedragen.

Artikel 15 Overmacht

1. Als overmacht aan de kant van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV geldt elke omstandigheid buiten toedoen van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: vertraging of onmogelijkheid van leveranties door toeleveranciers van Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeers stoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc. 2. Indien de levering door Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV wordt vertraagd als gevolg van overmacht is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Indien blijkt dat de nakoming blijvend onmogelijk is wordt de overeenkomst op dat moment van rechtswege ontbonden. Na voormelde periode van zes maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen van de gevallen is Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV schadeplichtig.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle met Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die tussen Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV en afnemer mochten ontstaan en niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV het geschil voor een andere bevoegde rechter wil brengen of de Wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en Technische industrie en handelsonderneming Bijlard BV gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Back to Top
Shopping Cart
Close

Geen producten in de winkelwagen.